Miljöordlista

ECO DESIGN:

Åtgärder som syftar till att miljöpåverkan från en produkt minimeras. Samtliga komponenter ingår (användning av material, uttjänta, transport, produktion) och kan bland annat påverka utformningen av produkten eller produktionsmetoden.

ECOMARK:

En japansk miljömärkning för skrivredskap. Det är motsvarigheten till den europeiska miljömärkningen "Eco-Label Environment" som inrättades 1995, en av de äldsta miljöcertifieringarna för vår produktkategori. Samtliga produkter i BEGREEN-sortimentet följer strikt kriterierna för EcoMark.

EMAS:

Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) är EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, som utvecklats av Europeiska kommissionen, för företag och andra organisationer i syfte att utvärdera, rapportera och förbättra deras väg att bli miljövänligare. EMAS är öppen för alla typer av organisationer som är angelägna att förbättra sin miljöprestanda. Det omfattar alla ekonomiska sektorer och tjänstesektorer och kan tillämpas över hela världen.

ISO 14001:

ISO 14001 är en standardcertifiering gällande miljöarbetet i företag. Detta innebär att man bedömer ett företags miljöpåverkan genom att införa mål om förbättring. Certifieringen är förnybar vartannat år och kräver kontinuerlig förbättring av företagets miljöpåverkan. Denna certifiering är inte relaterad direkt till produkterna men till produktionen av dem.

MÖBIUS KURVA:

Sedan 1970 har denna symbol använts för att informera människor ifall en produkt är återvinningsbar (enda kurva) eller om den innehåller återvunnet material (kurva + procent av återvunnet material). Symbolen används över hela världen, och ger var och en av oss konsumenter en mer korrekt och lättförståelig information om andelen återvunnet material.

ÅTERVINNINGSBAR:

En produkt sägs vara återvinningsbar om dess material kan upparbetas i återvinningsprocessen. Pennor kan sorteras som plastmaterial. För att ta reda på om en produkt är återvinningsbar ska du kunna hitta en Möbius Curve (utan procent) på produkten.

ÅTERVUNNEN:

Återvunnet material är material som kommer från andra produkter och har återvunnits för att återanvändas i nya produkter. Att använda återvunna material gör det möjligt att undvika användningen av råvaror från fossila bränslen. I Pilots fall är det plast som återvinns. Eftersom plast består av 99% olja. Genom att använda återvunnen plast kommer vi undvik att denna resurs kommer att ta slut i förtid. För att ta reda på andelen återvunnet material i en produkt kan man titta på procentsatsen bredvid miljösymbolen. Beräkningen av andelen återvunnet material i våra produkter gäller inte refiller, bläck, suddgummin och vissa delar i stiftpennan.

Mer spännande information